Praktikum: Bildung & Öffentlichkeitsarbeit
Kindernothilfe e.V.
Praktikum: Kommunikation & Marketing
Kindernothilfe e.V.
Praktikum: im Referat Lateinamerika & Karibik
Kindernothilfe e.V.
Praktikum: im Referat Afrika
Kindernothilfe e.V.